Regulamin cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA
RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII
p.w. WNIEBOWZIĘCIA  NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
W NIEGOWICI
 
 1. Cmentarz Rzymskokatolicki w Niegowici jest cmentarzem wyznaniowym i stanowi własność Parafii p.w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici. Służy do pochówku ciał zmarłych, modlitwie za nich, jest miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, wyrazem okazywania pamięci o zmarłych i wdzięczności dla nich.
 2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz do dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.
 3. Administrowaniem cmentarza, jego utrzymaniem oraz funkcjonowaniem zajmuje się Proboszcz Parafii lub podmiot przez niego upoważniony.
 4. Naszym cmentarzem zarządza w wyznaczonym zakresie  firma „GRAND” Kamieniarstwo Jerzy Malarczyk Sławkowice 141 (tel. 12 250-66-01 lub kom. 609-102-580).

  Procedury związane z pogrzebem

 1. Termin pogrzebu uzgadnia się w kancelarii parafialnej, należy przy tym przedłożyć akt (kartę) zgonu zmarłego. Jeżeli zmarły mieszkał na terenie innej parafii – zgodę proboszcza z tamtej parafii na pogrzeb w naszej.
 2. Miejsce pochówku, rodzaj grobu uzgadnia się z księdzem proboszczem. Zarządca cmentarza dokonuje wykonania grobu i pobiera za tę pracę opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Do jego obowiązków należy także zasypanie grobu i uporządkowanie jego otoczenia.

Inne uregulowania

 1. Należy uzyskać zgodę proboszcza parafii na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu np. budowę nagrobka – grobowca, jego remont, wymianę substancji trwałej nagrobka – grobowca oraz  istotne naprawy już istniejących. ( do uzgodnienia)
 2. Przez opłatę rezerwacyjną nie zyskuje się prawa własności opłaconego miejsca, lecz zostaje się jedynie jego dysponentem (użytkownikiem). Skutkuje to przyznaniem prawa dysponowania grobem przez okres za jaki została wniesiona opłata.
 3. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do troski o stan i wygląd grobu, nagrobka, grobowca i jego bezpośredniego otoczenia. Śmieci, pozostałości po wieńcach, wiązankach, kwiatach i zniczach winny być niezwłocznie usuwane z grobów przez ich użytkowników i składane w miejscu do tego przeznaczonym. Obowiązuje segregacja śmieci.
 4. Opłaty za wjazd na cmentarz składane u zarządcy cmentarza są przeznaczane na pokrycie kosztów prac związanych bezpośrednio z wyglądem cmentarza.

Zasady obowiązujące przy inwestycjach na grobach

 1. Zakład kamieniarski ma prawo wykonywać na cmentarzu prace tylko wtedy, gdy posiada od dysponenta grobu kserokopię ważnej opłaty tego grobu i uiści opłatę za wjazd na cmentarz opłaconą u zarządcy cmentarza.
 2. Prace przy grobie, nagrobku – grobowcu należy tak wykonywać, aby nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach ani sporów z sąsiednimi użytkownikami grobów. Materiały sypkie wolno składować wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych. Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w pojemnikach, które są wyposażeniem firmy kamieniarskiej wynajętej przez Dysponenta grobu. Zakład kamieniarski dba o uprzątnięcie miejsca po wykonaniu prac. Pozostałości po starych rozebranych nagrobkach lub grobowcach winny być niezwłocznie usunięte z terenu cmentarza. Zakład kamieniarski zapewnia najwyższy stopień czystości, porządku i estetyki terenu swoich robót, odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, a prace prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, BHP i sanitarnymi.
 3. Wszelkie wjazdy zakładu kamieniarskiego na cmentarz mają być zgłoszone przynajmniej dzień wcześniej u zarządcy cmentarza telefonicznie.
 4. Ekshumacje są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001r. oraz warunkami określonymi przez Sanepid. Również należy uzyskać pisemną zgodę Proboszcza  parafii. Przeprowadzenia ekshumacji dokonuje tylko zarządca cmentarza w terminie uzgodnionym z Dysponentem grobu po spełnieniu powyższych warunków.

Zabrania się:

 • Wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody zarządcy cmentarza
 • Zakłócania stosowanej powagi miejsca
 • Zaśmiecania cmentarza, gromadzenia śmieci i odpadów na miejscach do tego nie przeznaczonych
 • Samowolnego sadzenia drzew,  krzewów oraz montażu ławeczek (do uzgodnienia)
 • Samowolnego wykonywania prac budowlanych i kamieniarskich
 • Wykonywania prac wewnątrz grobowców

Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów będą  rozpatrywane indywidualnie przez administratora cmentarza (proboszcza) i Rady Parafialnej.

Niegowić dnia  18.10.2015r.